Garanti/Kvalitet
Vi lämnar garanti på alla vedartade växter. Läs mer om garantin nedan.

Våra plantor skickas direkt från plantskolan (producenten) hem till kunden. Det gör att plantorna alltid håller bästa kvalitet vid leveranstillfället.

De plantskolor vi anlitar är medlemmar av E-planta, Sveplant och GRO (Gröna näringens riksorganisation).

Kvalitetsregler
För att säkra och vidareutveckla den kvalitet som under många år arbetats upp i svenska plantskolor har GRO tagit fram “Kvalitetsregler för plantskoleväxter”. Plantgruppen Sveriges växter är givetvis angivna efter den nomenklatur för plantors skick, storlek, ursprung, utseende etc som följer av GRO:s kvalitetsregler.

Garanti
Växtgarantin omfattar endast vedartade växter.

Garantin gäller inte då växterna:

 • skadats vid plantering eller till följd av felaktig plantering.
 • fått bristfällig skötsel, t.ex. felaktig vattning.
 • angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar.
 • drabbats av tjältorka (kan drabba vintergröna växter på våren).
 • planterats i krukor eller andra planteringskärl.

Vintergröna växter planterade efter sista september omfattas inte av växtgarantin om inte annat avtalas.

Reklamation ska göras senast:

 • vårköp (mars–maj) inom 5 månader.
 • sommarköp (juni–september) inom 2 månader.
 • höstköp (oktober–november) senast i juni året efter inköp.

Observera!

 • Vid eventuella sortfel gäller garantin i 2 år.
 • Det är viktigt att plantering/etablering av växter görs på rätt sätt. Fråga oss om råd om du är osäker.
 • Vid reklamation krävs retur av plantan.